Ботевград - 2140, ул. Свобода 14

www. atacomputers.net

Внимателно прочетете тези Общи условия, преди да използвате този уебсайт. Ако използвате този уебсайт се счита, че приемате и сте съгласни с посочените Общи условия. Ако НЕ ПРИЕМАТЕ тези условия, не използвайте този уеб сайт!  

Дата на актуализация: 01.03.2024 г.

I. ПРЕДМЕТ

Чл. 1 Настоящите Общи условия уреждат взаимоотношенията между потребителите на електонните (интернет) страници и услуги, намиращи се на домейн www.atacomputers.net и поддомейните му (наричани за краткост „Сайт“, „Уебсайт“, „Интернет страница“) и важат за клиенти и потребители, които имат достъп до уебсайта.

Чл. 2 Вие се съгласявате да спазвате всички разпоредби на тези Общи условия, когато използвате Сайта.

II. ДАННИ ЗА ПРОДАВАЧА  

Чл. 3 „АТА Компютърс“ ЕООД, ЕИК 175265273, със седалище и адрес на управление: гр. Ботевград, ул. Свобода 14, представлявано от Генади Тутовски (за краткост по-долу „Търговец“, „Ние“), администрира и управлява сайта www.atacomputers.net – онлайн магазин, предлагащ сключване на договор за покупко-продажба от разстояние при настоящите Общи условия.  

Чл. 4 Можете да се свържете с „АТА Компютърс“ ЕООД по следния начин:

(1) чрез телефон: +359 888 898181

(2) чрез имейл: sales@atacomputers.net;

(3) чрез писмо до адрес: гр. Ботевград, пк. 2140, ул. Свобода 14

(4) чрез формата за контакт в Сайта;

III.ДЕФИНИЦИИ  

Чл. 5 (1) „Клиент“ / “Потребител“ – всяко физическо лице, което използва Сайта по какъвто и да е начин, включително като го разглежда и или закупува продукт чрез поръчка в Сайта.

(2) „Клиент – търговец“ – всяко юридическо лице или друго правно образувание,е, което използва Сайта по какъвто и да е начин, включително като го разглежда и или закупува продукт чрез поръчка в Сайта.

(3) „Търговец „/ „Продавач“ е „АТА Компютърс“ ЕООД.  

Чл. 6 „Акаунт“ / „Профил“ – раздел от Сайта, формиран от имейл адрес и парола, който позволява на Клиента да използва услугите на Сайта, в случаи, в които за използването им се изисква акаунт.  

Чл. 7 „Сайт“ – означава интернет страница, находяща се на следния уеб адрес: www.atacomputers.net.

IV.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ  

Чл. 8 Общите условия на „АТА Компютърс“ ЕООД са задължителни за всички потребители и клиенти на Сайта.

(1) Всяко използване нa Сайта означава, че Вие сте се запознали внимателно с Общите условия и сте се съгласили да ги спазвате безусловно.

(2) Общите условия могат да бъдат променени едностранно от „АТА Компютърс“ ЕООД по всяко време чрез актуализирането им. Тези промени влизат в сила незабавно и са задължителни за всички клиенти и потребители на Сайта.

(3) „АТА Компютърс“ ЕООД има право да извършва промени на условията за ползване по всяко време по собствено усмотрение или ако те са наложени по силата на влязъл в сила нормативен акт.

(4) Във всеки един случай на промяна на Общите условия „АТА Компютърс“ ЕООД информира за това своите клиенти и потребители чрез публикуването на промените в Сайта. В този смисъл Вие като потребители имате задължение да правите справка за евентуални промени на общите условия на интернет страницата при всяко нейно ползване.

(5) Ако някоя от разпоредбите на настоящите Общи условия за ползване на Сайта се окажат недействителни или неприложими, независимо от причината за това, то това не влече недействителността или неприложимостта на останалите разпоредби.

Чл. 9 „АТА Компютърс“ ЕООД полага сериозни усилия, за да поддържа точността на информацията, представена в Сайта. Въпреки това, като се има предвид възможните технически грешки или пропуски в тази информация, “АТА Компютърс“ ЕООД уточнява, че изображенията на продуктите имат илюстративен и насочващ характер, съответно доставените продукти могат да се различават от изображенията.  

Чл. 10 Характеристиките или цените на продуктите, описани в Сайта могат да бъдат променяни по всяко време. Поради технически причини е възможно в тях да се съдържат грешки, за които „АТА Компютърс“ ЕООД предварително се извинява на своите потребители и клиенти.  

Чл. 11 Всички стоки, включително тези в промоция / намаление се продават и доставят до изчерпване на количествата, дори това да не е изрично отбелязано в Сайта.  

Чл. 12 В сайтът може да се съдържат линкове към други сайтове. Уебсайтът не носи отговорност за политиката на поверителност на уебсайтове, които не администрира, както и за друга информация, съдържаща се в тях.

V.СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР  

Извършване на поръчка

Чл. 13 (1) Потребителят заявява желанието си да поръча/закупи стока през Сайта като направи поръчка по електронен път, като това е възможно с или без регистриран в Сайта профил.

(2) Потребителят има право ако е навършил 18 години да поръчва всички стоки и услуги, посочени в Сайта, освен ако не са налични и само ако съгласно закона потребителят е в състояние да сключва обвързващи договори.

(3) При извършване на поръчката, Потребителят има право да избере вида, марката и модела на стоките и количеството им, според предложените на Сайта възможности. Възможно е системата да изиска от Вас избор и на други характеристики (например цвят), ако избраните продукти/услуги са в различни вариации.

(4) След като сте избрали продуктите/услугите, които желаете от уебсайта, както и тяхното количество следва да кликнете върху бутон „Поръчай“.

(5) Преди завършване на поръчката ще Ви бъде предоставена възможност да изберете начина на плащане и условията за доставка.  

Потврържаване на поръчката

Чл. 14 (1) Сайтът ще изпрати уведомление до потребителя за регистриране на Поръчката в системата му, което няма смисъла на приемане, потвърждаване или поемане на ангажимент за изпълнението й, а единствено потвърждение за получена поръчка. Това уведомление може да съдържа и информация по чл. 47, ал. 1 от Закона за защита на потребителите, извлечение от настоящите Общи условия, както и извлечение от направената от Вас поръчка.

(2) Уведомлението за приемане и поемане на ангажимент за изпълнение на поръчката се извършва от куриер, когато стоката е вече предадена към него от продавача. В този случай куриерът действа от името на „АТА Компютърс“ ЕООД. По своя преценка търговецът може да уведоми потребителя по имейл или с обаждане.  

(3) До момента на уведомяване по ал. 2 Продавачът има правото да не достави част или всички стоки или да не изпълни част или всички услуги от поръчката по различни обективни причини, включително но не само поради изчерпване на складовата им наличност. При всички случаи Сайтът уведомява за това Клиента чрез имейл или по телефона. При това положение единствената отговорност на продавача е да върне евентуално получената предварително цена на стоката или услугата.  

Влизане в сила на договора

Чл. 15 (1) Договорът за покупко-продажба от разстояние между Продавача и Клиента се смята за сключен към момента на получаването от страна на Клиента на уведомление от куриера, че стоката е в готовност за доставяне на посочен от Клиента адрес. В случаите, при които Продавачът е избрал да уведоми Клиента, то договорът се счита сключен от момента на получаване по електронната му поща и/или чрез SMS, изпратен на телефона му на уведомление, че Стоката от Поръчката е готова за изпращане или Услугата може да бъде предоставена.

(2) Договорът за покупко-продажба, сключен между Клиента и Продавача, се състои от настоящите Общи условия и всякакви евентуални допълнителни договорки между Продавача и Купувача.

VI.ПОЛИТИКА ЗА ОНЛАЙН ПРОДАЖБА  

Чл. 16 Достъпът до Сайта с цел регистрация на поръчка е позволен на всеки клиент. По желание може да се извърши регистрация от Клиента в Сайта.

(1) Сайтът си запазва правото по свое усмотрение да ограничи достъпа на който и да е клиент до реализиране на Поръчка и/или до някой от възможните платежни методи, ако сметне, че това би било в ущърб на Сайта или Продавача по какъвто и да е начин. При това положение единственото право на Клиента е да се обърне към отдел „Връзки с клиенти“ на Сайта чрез формата за контакт или на посочените в раздел II от настоящите Общи условия координати, за да бъде информиран относно причините, които са довели до прилагането на посочените по-горе мерки. Сайтът не носи отговорност за каквито и да е вреди, които клиентът е претърпял или може да претърпи в следствие на това решение, независимо от неговата правилност или основателност.

(2) Клиентът има право да публикува мнения относно стоки и/или услуги, както и да се свързва със Сайта на посочените адреси в раздел „Контакти”. Mнения или съобщения, които съдържат нецензурни думи или неподходящ речник ще бъдат премахнати от Сайта или игнорирани.

(3) Комуникацията с Продавача може да се осъществи чрез директна с него връзка, на посочените в раздел II от настоящите Общи условия адреси, както и на адресите в раздел „Контакти”.

Чл. 17 Сайтът може да публикува рекламна или промоционална информация за стоките и/или услугите и/или за предлаганите от него промоции на Сайта за определен период от време.  

Чл. 18 Всички цени на стоките и/или услугите на Сайта са крайни, обявени са в лева (BGN) с включено ДДС и всички други изисквани по закон данъци или такси.  

Чл. 19 В случай на онлайн плащания или плащания по банков път, продавачът не носи каквато и да е отговорност за каквито и да е разходи във връзка с такси, комисионни или други допълнителни плащания, направени от купувача или неговата банка по повод на самата трансакция, както и в случаите на обмен на валута, прилагани от банката, издала картата на клиента в случаите, в които валутата е различна от BGN.  

Чл. 20 Плащането с карта към Сайта се приема като международно плащане от банките в България и съгласно техните правила за работа с карти и картови разплащания при такъв вид транскакции някои банки начисляват допълнителни такси. Разходите, свързани с подобни плащания са единствено за сметка на купувача. Затова Сайтът препоръчва на своите клиенти на направят справка при своята банка за евентуални допълнителни такси, които биха могли да им бъдат начислени при онлайн плащания или такива чрез банка за продукти, продавани от Сайта,  

Чл. 21 Всички изображения, поместени на платформата имат единствено цел да създадат известна представа за типа на предлаганата стока/услуга, а не да я представят точно. Съответно, възможно е някои от изображенията на стоките или услугите в платформата (статични/динамични изображения/ мултимедийни презентации и т.н.) да не отговарят на външния вид на съответната стока или да създават грешно впечатление за предлаганата услуга. Продавачът няма да носи отговорност за такива несъотвествия.   

Чл. 22 Клиентът / потребителят се задължава и отговаря за това всички данни, които е предоставил на Сайта във връзка с поръчката, да са верни, пълни и точни към датата на изпращането на поръчката.  

Чл. 23 С изпращането на поръчката клиентът / потребителят разрешава на „АТА Компютърс“ ЕООД да се свърже с него пo всякакъв възможен начин, когато това се налага във връзка с направената поръчка или сключения Договор.  

Чл. 24 Продавачът има право да откаже да изпълни (да анулира) направената от клиента / потребителя поръчка, за което следва да уведоми клиента / потребителя.  

Чл. 25 Анулирането на поръчката не влече каквато и да е отговорност или последващо задължение на някоя от страните спрямо другата във връзка с нея и съответно никоя от тях няма право да търси от другата обезщетение за анулирането й в следните случаи:

 • неприемане от страна на банката-издател на клиента / потребителя на трансакцията при онлайн плащане;
 • осъществяване на паричната трансакция, което да не доведе до постъпване на средства по сметка на продавача при онлайн плащания;
 • предоставените от клиента / потребителя данни в Платформата са непълни и/или грешни.

VII. ПРАВО НА ОТКАЗ

Срок на право на отказ

Чл. 26 (1) В срок от 14 /четиринадесет дни/ от сключване на договора, когато е поръчана услуга, респективно в 14-дневен /четиринадесет дневен/ срок от получаване на стоката – при поръчка на стока, Клиентът / Потребителят има право да уведоми Продавача, че се отказва от поръчката на стоката/услугата от Сайта, без да посочва причина или мотив за това и без да дължи неустойки или други обезщетения на Продавача, освен разходите за връщане на стоката (при поръчка на стока), когато връщането на стоката по желание на клиента е с пощенски оператор, различен от „Български пощи“. Клиентът / Потребителят, заявил от Сайта услуга, се задължава да заплати на Продавача и и съответната сума за услугата, пропорционално на изпълненото до момента на отказа, в случай че при поръчката е заявил, че желае изпълнението на услугата да започне непосредствено след поръчката. Клиентът/Потребителят дължи на Продавача и обезщетение, в случаите при които при упражнено право на отказ е върнал стока, поръчана от Сайта, която е увредена и увреждането не се дължи на нормалното изпробване на стоката.

(2) Срокът за отказ от поръчка, когато същата съдържа много стоки, доставяни в различни дни, е 14 дни, считано от датата, ня която Купувачът или трето лице, посочено от него, влезне във владение (получи) последната стока от поръчката;

(3) Срокът за отказ от поръчка, която се състои от множество партиди или части е 14 дни, считано от датата, на която Купувачът или трето лице, посочено от него, влезне във владение на последната партида или част;

(4) Срокът за отказ от поръчка на абонамент, с която редовно се доставя стока за определен период (например абонамент за получаване на продукт всеки месец) е 14 дни, считано от датата, на която Купувачът или трето лице, посочено от него, влезне във владение на първата стока;

(5) Правото на отказ не се отнася за случаите, посочени в чл. 31, както и когато не е налице някое от условията, посочени в чл. 29 от настоящите Общи условия.  

Уведомяване за отказа

Чл. 27 (1) Уведомяването от страна на Клиента, че се отказва от договора, следва да стане в срока по ал. 1, по някой от посочените начини:

чрез обаждане на телефоните за контакт с Продавача;

чрез имейл на електронния адрес на Продавача в свободен текст;

чрез писмо с обратна разписка на адреса на Продавача в свободен текст;

чрез попълване и изпращане до Продавача на Стандартен формуляр за отказ по образец, посочен по-долу;

(2) Клиентът може, но не е задължен, да използва Стандартния формуляр за отказ по образец, както следва:

До „АТА Компютърс“ ЕООД, ЕИК 175265273, със седалище и адрес на управление:
гр. Ботевград, пк. 2140, ул. Свобода 14,
представлявано от Генади Тутовски,
е-mail: sales@atacomputers.net,
тел. +359 888 898181  

СТАНДАРТЕН ФОРМУЛЯР ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВО НА ОТКАЗ

С настоящото уведомявам, че се отказвам от сключения от мен договор за покупка на следните стоки/услуги:

Артикул:………………………………………/вид на продукта/артикулен номер/

Стоката е поръчана на ……………………….. /посочва се датата на поръчката/

Стоката е получена на ………………………. /посочва се датата на доставката/

Стоката е поръчана от………………………/три имена на клиента/

гр./с……………………………………………/адрес на клиента/

Е-mail и телефон за връзка:………………………..  

Желая да ми възстановите заплатената от мен сума за стоката и нейната доставка по банков път / по друг начин, със следните данни:

IBAN: ………………………………………………….

При банка: ……………………………………………

Титуляр:………………………………………………..

Друго: …………………………………………………………………

……………….……………………………. …./Дата/

………………………………………………………………../Подпис на клиента/

Подпишете, само ако подавате настоящия формуляр на хартия.

Връщане на стоката

Чл. 28 (1) При отказ от поръчка на стока от Сайта Клиентът следва в 14-дневен срок от уведомяването, че се отказва от поръчката, да върне продукта, заедно с издадената от „АТА Компютърс“ ЕООД фактура и или касова бележка, издадена от Продавача или куриера, доставил стоката, на адреса, посочен в чл. 4 от настоящите Общи условия.

(2) Връщането на стоката е за сметка на Клиента, в случай че не върне същата посредством „Български пощи“, а предпочете друга куриерска услуга.

Основателност на отказа

Чл. 29 Правото на отказ ще бъде уважено от „АТА Компютърс“ ЕООД единствено ако наред със спазването на срока за отказ и връщане, фактическото връщане на продукта, заедно с касовата бележка и или фактурата за продажбата и поемането на разхода за връщането, Потребителят / Купувачът осигури връщането на продукта / продуктите в неговата/тяхната оригинална опаковка, по продукта / продуктите няма следи от употреба, продуктът / продуктите или опаковката не са с нарушен вид, зацапани и прочее и не са с отстранени етикети.

Възстановяване на заплатена сума

Чл. 30 (1) Сайтът се задължава да възстанови платената цена по договора, сключен от разстояние, от който клиентът / потребителят се е отказал, в рамките на 14 (четиринадесет) дни от датата, на която последният е върнал съответния Продукт или от датата на предоставяне на доказателство за връщането от страна на Клиента, който момент настъпи по-рано. При упражнено право на отказ от поръчка на услуги, срокът за връщане на заплатените от Клиента суми е 14 /четиринадесет/ дни от датата на уведомяване на Продавача за правото на отказ.

(2) Сумата, подлежаща на възстановяване по ал. 1 включва заплатената от Клиента цена за стоката и за нейната първа доставка.

(3) Продавачът има право да удържи от стойността преди връщането съответна сума за намалената стойност на Продукта, ако след връщането се установи похабяване/увреждане на същият, които не се дължат на обикновеното му изпробване.

(4) Право на удържане от стойността Продавачът има и ако е упражнено от Клиента право на отказ от услуга към момент, в който изпълнението й е започнало и Клиентът при поръчката се е съгласил изпълнението на услугата да започне преди изтичането на право на отказ.

(5) Сумата ще бъде възстановена както следва, без това да доведе до някакви допълнителни разходи за Клиента, освен ако банката, която го обслужва не изисква някакви такси:

 • Плащанията, направени с дебитна или кредитна карта – по банкова сметка, предоставена от Клиента или чрез възстановяване на сумата по сметката, от която е било извършено плащането;
 • Плащанията, направени чрез наложен платеж – по банкова сметка, допълнително предоставена от Клиента;
 • Плащанията по потребителски кредити – след прекратяване на договора за потребителски кредит и преизчисляване на вноските по кредитите – най-често по банковата сметка, от която са постъпвали сумите за вноските по кредита или по друг начин, определен от банката, отпуснала кредита.  

Стоки/услуги, за които клиентът няма право на отказ

Чл. 31 Клиентът няма право да се откаже от сключения договор в следните случаи:

 • при предоставяне на услуги, при които услугата е предоставена напълно и изпълнението й е започнало с изричното предварително съгласие на клиента и потвърждение от негова страна, че знае, че ще загуби правото си на отказ, след като договорът бъде изпълнен изцяло от продавача;
 • при доставка на стоки или услуги, чиято цена зависи от колебанията на финансовия пазар, които не могат да бъдат контролирани от продавачи, които могат да настъпят по време на срока за упражняване правото на отказ;
 • при доставка на стоки, изработени по поръчка на клиента или съобразно неговите индивидуални изисквания;
 • при доставка на стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност;
 • при доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;
 • при доставка на стоки, които след като са били доставени и поради естество им са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени;
 • при доставка на запечатани звукозаписи или видеозаписи или запечатан компютърен софтуер, които са разпечатани след доставката;
 • при предоставяне на цифрово съдържание, което не се доставя на материален носител, когато изпълнението е започнало с изричното съгласие на клиента, който е потвърдил, че знае, че по този начин ще загуби правото си на отказ;
 • при доставка на стока, която не се произвежда серийно, не се поддържа в наличност, а се изработва индивидуално и специално за Клиента;

Чл. 32 В случаите, при които приемането и изпълнението на поръчка започва с предварителното съгласие на Клиента, че ще загуби правото си на отказ и след получен от Клиента превод (капаро) на стойност не по-малка от 50% от общата сума на Поръчката., Клиентът, ако упражни отказ от поръчката, автоматично губи авансово заплатената сума в пълен размер.  

VIII. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ  

Чл. 33. Цялото съдържание, присъстващо в Сайта а именно – логото, ведно с фигурите и текстът, съдържащи се в него, надписи и изображения, съдържанието на Общите условия, са собственост на „АТА Компютърс“ ЕООД или на трети лица, от които „АТА Компютърс“ ЕООД е получило съгласие за възпроизвеждане.  

Чл.34 „АТА Компютърс“ ЕООД запазва всичките си права върху интелектуалната собственост, свързана по какъвто и да е начин със Сайта.  

Чл. 35 Определени продукти, изложени в Сайта, са със собствен, спефичиен и единствен по рода си дизайн, притежание на „АТА Компютърс“ ЕООД, който представлява обект на авторско право и интелектуална собственост.  

Чл. 36 Потребителите могат да използват съдържанието на сайта единствено за целите на покупко-продажбата. Използването на съдържанието за други цели, различни от изложените в Общите условия се счита за нарушаване на настоящите Общи условия на Сайта, както и за нарушаване на интелектуалната собственост, притежание на „АТА Компютърс“ ЕООД.  

Чл. 37 Всеки продукт и всяка услуга, изложени и предлагани в Сайта, отговарят на европейските и националните изисквания, касаещи конкретния продукт/конкретната услуга.  

Чл. 38 (1) Клиентът може да копира, прехвърля и/или използва съдържанието само за лични нетърговски цели и единствено в случаите, в които това не противоречи на предвиденото в настоящата глава от този документ и е получено изрично писмено съгласие от страна на „АТА Компютърс“ ЕООД.

(2) Сайтът дава право на собственици на други сайтове и потребители да публикуват връзки към онлайн магазина, само когато препратката е ясна и недвусмислена.

(3) Забранява се копирането на текстове от Сакта. поставянето им в други уеб сайтове и онлайн магазини без писмено съгласие на „АТА Компютърс“ ЕООД или без да се цитира източникът, като се постави следният текст: „Източник: онлайн магазин /посочете домейна на нашия Сайт/“, като задължително линка следва да отвежда към онлайн магазина.

IX. РЕКЛАМА  

Чл. 39 В момента, в който Kлиентът/Потребителят си създаде акаунт в Сайта, има възможността да изрази съгласието си за получаване на рекламни съобщения. Съгласие за получаване на такива съобщения може да направи и всяко лице чрез попълване на формата за абонамент на Сайта, изпращане на съобщение/писмо на посочените в интернет страницата адреси или посредством отбелязване на специално обозначено съгласие за получаване на реклама.  

Чл. 40 Отказ от получаване на рекламни съобщения Клиентът/Потребителят може да изрази по всяко време, използвайки специалния линк, намиращ се във всяко рекламно съобщение, като промени настройките в акаунта си или като се свърже с „АТА Компютърс“ ЕООД по какъвто и да е друг начин от посочените в настоящите Общи условия и в Сайта.  

Чл. 41 Отказът за получаване на рекламни съобщения не означава автоматичен отказ от даденото съгласие за сключване на настоящия договор.

X. ПЛАЩАНЕ  

Чл. 42 Цените на стоките и услугите, обявени в Сайта са крайни и включват ДДС, както и всички други данъци и такси, предвидени в действащото българско законодателство. Поръчки от сайта могат да бъдат заплащани по следните начини:

 • в брой с наложен платеж – в този случай стойността на поръчаните и доставени стоки и/или услуги, включително и на стойността на доставка (освен ако не е безплатна), Клиентът се задължава да заплати в момента на доставката на куриера, извършващ доставката на поръчаната стока, пълната й стойност, съгласно потвърдената поръчка;
 • по банков път – в този случай стойността на поръчаните и доставени стоки и/или услуги, включително и на стойността на доставка (освен ако не е безплатна), Клиентът се задължава да заплати по банковата сметка на Продавача, посочена в генерираната фактура или на Сайта, като плащането се счита за завършено, едва след като същото бъде потвърдено и съответната сума постъпи по банковата сметка на Продавача;
 • с карта/ чрез виртуален ПОС терминал – в този случай стойността на поръчаните и доставени стоки и/или услуги, включително и на стойността на доставка (освен ако не е безплатна), Клиентът се задължава да заплати по указания в Сайта начин, като плащането се счита завършено едва след като транзакцията на плащането бъде потвърдена;

Чл. 43 (1) Цената, начинът на плащане и срокът за плащане при издаване на фактури са посочени във всяка поръчка. Поръчки на продукти, предлагани от Сайта на стойност над 5000 лв. няма да могат да се плащат при доставката, а следва да се заплатят предварително по банков път или чрез банкова карта.

(2) Продавачът ще издаде на клиента фактура за поръчаните и доставени стоки / предоставени услуги въз основа на информацията, предоставена от клиента / потребителя. Когато последният не е посочил, че желае фактура, „АТА Компютърс“ ЕООД или куриерът предоставя единствено фискален бон за извършената продажба при полученото в брой плащане.  

Чл. 44 Клиентът / Потребителят е длъжен да предостави цялата необходима информация за издаването на фактурата в съответствие с действащото българско законодателство, в случай че се изисква такава. Това той може да направи при извършване на поръчката или по-късно чрез съобщение до Продавача.  

Чл. 45 (1) Клиент, който желае да закупи чрез онлайн магазина стока на изплащане, следва да кандидатства пред финансова институция за получаване на кредит, указана в Сайта. Възможно е тази услуга да не е достъпна за определени стоки или за определен срок.

(2) Право да кандидатства за отпускане на кредит има само Клиент, за чиято конкретна онлайн поръчка е указана в Сайта възможност за отпускане на кредит;

(3) Кандидатстването се извършва: само онлайн, чрез сайта и само чрез регистрирания от Клиента на акаунт/профил в Сайта, посредством кликване върху бутона „Купи на кредит“, след което се следва предвидената процедура, достъпна на Сайта. Клиентът следва да попълни форма с личните си данни в посочените полета и да приеме общите условия, достъпни на Сайта.

(4) След успешно кандидатствате Клиентът следва да получи от кредитната инстируция потвърждение с код за валидация, в което същият ще бъде насочен към интернет страницата на съответната кредитна институция, където се прилагат Условията на за предоставяне на финансови услуги от разстояние.

(5) Условията, на които Клиента следва да отговаря, за да му бъде отпуснат кредит се определят едностранно от финансовата институция, съобразно кредитната й политика. Продавачът не участва по какъвто и да е начин в кредитирането на покупката, както и в което и да е от отношенията във връзка с кредитирането, включително, но не само в определянето на условията за кандидатстване за кредит, одобрението или отказът за кредитиране, определянето на условията и срока на договора за кредит, в случай на неизпълнение – в предприемането на предвидените в закона действия свързани с принудително изпълнение и др. Продавачът не е представител и не извършва посредническа дейност в полза на която и да е търговска банка.

(6) В случай че Клиентът е одобрен за кредита, Банката изпраща съответното уведомление до Продавача. Доставката на закупени на изплащане, чрез Сайта, стока/и, се извършва само след като Продавачът бъде надлежно уведомено от финансовата институция, че кандидатът е одобрен. Срокът за доставка на закупената на изплащане стока е от 24 часа до 4 работни дни и започва да тече от момента, в който Продавачът получи уведомлението по предходното изречение и се свърже с кандидата.  

Чл. 46 С цел правилното съставяне на фактурата за съответната поръчка, клиентът е длъжен непрекъснато да актуализира данните в акаунта / поръчката си. Той е длъжен да прегледа информацията, посочена в съответната Поръчка, за да се убеди, че тя е пълна, вярна и точна.  

Чл. 47 Уебсайтът съдържа голям брой стоки и е възможно, въпреки нашите най-добри усилия, някои от характеристиките на стоките, изброени на уебсайта, да са неверни. Ако открием грешка в цената на стоките, които сте поръчали, ще Ви информираме възможно най-скоро. Ще Ви дадем възможност да потвърдите поръчката си на правилната цена или да я анулирате.  

Чл. 48 „АТА Компютърс“ ЕООД не е задължено да продава стоки или услуги на неправилно определени цени на уебсайта.  

Чл. 49 Някои оферти са обвързани с максимално количество, което може да бъде закупено от един клиент. Ако това е приложимо, това е подробно описано в индивидуалното предложение.  

XI.ДОСТАВКА НА СТОКИ

Начин на доставка

Чл. 50 (1) Продавачът се задължава да доставя поръчаните и закупени стоки сам или чрез куриерска фирма до адрес, посочен от Потребителя/Клиента или до офис на куриерската фирма, в зависимост от избора на Клиента. В случаите на доставка до врата клиентът трябва да посочи етажа, до който продуктите следва да бъдат доставени в полето за адреса в електронния формуляр на Сайта, определено за това. В противен случай, доставката ще бъде извършена до сградата, посочена като адрес за доставка.

(2) „АТА Компютърс“ ЕООД обикновено изпраща закупена от Вас стока с куриерска компания „Еконт“, „Speedy” или еквивалентна такава, като цената за доставка се калкулира автоматично преди Клиентът да завърши своята поръчка, като Клиентът в определени случаи има право по време на поръчката да избере кое куриерско дружество да изпълни доставката, както дали същата ще бъде до негов офис или до врата на посочен от Клиента адрес.

(3) Заплащането на цената за доставка обикновено се извършва заедно със заплащане на цената на поръчката, като моментът на плащане може да бъде различен според избрания от Клиента начин на заплащане, а именно:

 • при получаване на поръчката срещу получаване на касов бон от куриера, когато сте избрали плащане с наложен платеж;
 • чрез банков превод – при избор на този начин на плащане;
 • с карта – при избор на този начин на плащане;

(4) Сайтът ще извършва доставката на стоките и предоставянето на услугите само на територията на България. В случай, че в акаунтът на клиента има запаметени повече от един адрес, доставката ще бъде изпратена на този, който е посочен като основен. За доставки до други държави в Европейския съюз или до трети държави, Сайтът предлага своите стоки и услуги в други, подходящи за целта платформи с обяви, описани на подходящия за това език. В случай че Потребител желае конкретна стока от Сайта да му бъде доставена до адрес извън територията на България, същият следва да се свърже с „АТА Компютърс“ ЕООД.  

Срок на доставка

Чл. 51 (1) Максималният срок на доставка на Поръчки е 7 работни дни от датата на потвърждение от Продавача, че поръчката ще бъде изпълнена. Срокът за доставка на стоки, поръчани при условията на финансиране чрез кредит или на изплащане е от 24 часа до 4 работни дни и започва да тече от момента, в който Продавачът получи уведомлението за одобрение на кандидата за кредит.

(2) Поръчки, извършени до 17:00 ч. се изпращат от Продавача в деня на потвърждение на поръчката и се доставят от куриер на следващия работен ден, освен при извършени поръчки в събота, неделя и по време на официални празници, когато срокът на доставка се удължава съответно с броя почивни дни. Във всички случаи е възможно забавяне в посочените срокове за доставка, за което ще бъдете своевременно уведомен от страна на „АТА Компютърс“ ЕООД

(3) „АТА Компютърс“ ЕООД си запазва правото едностранно да удължава срока за доставка с до 7 работни дни, без да Ви уведомява за това и да удължава сроковете с повече от 7 работни дни с предварителното Ви съгласие.

(4) „АТА Компютърс“ ЕООД не носи отговорност за забава на доставката, поради независещи от „АТА Компютърс“ ЕООД обстоятелства, като например забавяне от страна на куриера, извършващ доставката.

(5) „АТА Компютърс“ ЕООД има право едностранно да удължи срока за доставка или да откаже доставка на стоки в случаите, при които поръчката е заявена с плащане чрез банков превод, виртуален ПОС/карта и плащането не е заверено по сметката на Продавача.  

Преглед за дефекти при доставка

Чл. 52 (1) При извършване на доставка на Стока, поръчана от Сайта, Клиентът се задължава внимателно да я прегледа лично или чрез трето упълномощено от него лице, приемащо същатата.

(2) При констатиране на външни видими дефекти – евентуални повреди, удари и други щети, установени при доставка, Клиентът или третото лице следва да подпише протокол за щети в присъствието на куриера, в който протокол се описват констатираните дефекти и незабавно, не по-късно от 48 часа от доставката, следва да уведоми „АТА Компютърс“ ЕООД за констатираното.

(3) Когато доставените стоки явно не съответстват на поръчаните от Клиента и това може да се установи при обикновен преглед на доставените стоки, Вие имате право в срок от 48 часа да поискате от „АТА Компютърс“ ЕООД доставената стока да бъде заменена със съответстваща на извършеното от Вас заявление за покупка на стоки. Уведомяването може да стане по какъвто и да е начин от изброените в раздел II от настоящите Общи условия или в Сайта.

(4) При постъпило уведомяване по предходните алинеи Продавачът ще замени увредената/несъответстващата стока в срок до 3 /три/ работни дни, освен в случаите, при които не е налична стока от същия вид, за което „АТА Компютърс“ ЕООД ще Ви информира своевременно.  

Приемане на пратката

Чл. 53 (1) При приемане на доставката от Клиента без забележки, всички и всякакви последващи претенции за външни видими дефекти на получената стока се явяват неоснователни и като такива не следва да бъдат удовлетворявани. В случай, че не бъде изготвен и подписан протокол за щети в присъствието на куриера при получаването на стоката и/или Клиентът не уведоми незабавно в срок до 48 часа от доставката „АТА Компютърс“ ЕООД на посочения в Сайта телефон/имейл/адрес, Клиентът губи правото си на привеждане на констатираните външни видими дефекти в съответствие с договора за продажбата.

(2) Горепосоченото не освобождава Продавача от задължението му да предлага стоки, съответстващи на договора за продажба и да предоставя на Клиента правата, произтичащи от законовата гаранция, описани в следващия раздел XII от настоящите Общи условия.  

Чл. 54 При предаване на стоките (извън случаите на доставка на стоки на изплащане), Клиентът или трето лице, приемащо доставката на посочения от Клиента адрес, е задължен да подпише придружаващите документи. За трето лице се счита всяко лице, което не е извършило поръчката, но приема стоката при доставка на посочения от Клиента адрес за доставка.

Чл. 55 Продавачът ще осигури подходящото опаковане на стоките и изпращането на съпътстващите документи. Ако по някаква случайност в пратката не се съдържа необходим към поръчания продукт документ или компонент, то моля да се свържете с нас и ние ще направим всичко възможно, за да Ви го осигурим възможно най-бързо.  

Неоснователен отказ от поръчката

Чл. 56 (1) В случай, че Клиентът не бъде открит в срока за изпълнение на доставката на посочения от него адрес и/или не бъде осигурен достъп до адреса за доставка, „АТА Компютърс“ ЕООД ще приеме това за неоснователен отказ от поръчката и се освобождава от задължението си да достави заявените стоки, а Клиентът губи възможността поръчаните от него стоки да му бъдат доставени.

(2) „АТА Компютърс“ ЕООД запазва правото си да изпрати на посочения от Клиента електронен или физически адрес уведомление за непотърсена пратка, както и да претендира заплатената сума за доставка и връщане на стоката. Продавачът и Клиентът се съгласяват, че уведомлението, когато е изпратено по електронен път, ще се счита за писмено и получено от деня на неговото изпращане от страна на Продавача.

(3) В горепосочените случаи Клиентът може да потвърди желанието си да получи стоката и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, като обаче поема всички разходи по последващата доставка. В този случай започва да тече съответно нов срок за доставка от момента на потвърждението. Продавачът се освобождава от задължението за доставка, в случай че поръчана стока вече не е налична.  

Чл. 57 „АТА Компютърс“ ЕООД не носи отговорност при повреда на стоката при транспорт, ако тя не е била нарочно застрахована от Клиента при даването на заявка за доставка.   

XII.ГАРАНЦИИ. ПРАВО НА РЕКЛАМАЦИЯ  

Несъответствие на стоката с договора. Законова гаранция

Чл. 58 (1) Продавачът предлага всички стоки на Сайта със законова гаранция за съответствие на стоката с договора в съответствие съгласно действащото законодателство. Една стока съответства на договора, когато същата притежава обичайните за този вид продукт качество, функционалност и предназначение.

(2) Всяко несъответствие на потребителската стока с договора за продажба, което се прояви до 6 месеца след доставянето на стоката, се смята, че е съществувало при доставянето ѝ, освен ако се докаже, че несъответствието се дължи на други причини, за които Продавача не отговаря.  

Чл. 59 Не е налице несъответствие на стоката с договора за продажба в следните случаи:

(1) отклонението/несъответсвието е несъществено;

(2) Клиентът е имал специални изисквания спрямо Продукта, които не е посочил писмено на Продавача преди поръчката и продуктът не съответства на тези очаквания на Клиента;

(3) несъответствието се дължи на естеството на стоката и нормалното й изхабяване с времето;

(4) несъответствието е причинено от неправилна експлоатация на Стоката;

(5) несъответствието е причинено от неправилен монтаж, въпреки правилните указания и инструкции на Продавача;

(6) Клиентът при сключването на договора (поръчката) е знаел или не е могъл да не знае за несъответствието;

(7) несъответствието е видимо и явно и касае външния вид на стоката (например драскотини) и е могло да бъде констатирано при обикновен преглед на Стоката още при приемането на стоката (доставката) и въпреки това Клиентът не е подписал протокол за щети пред куриера и или не е уведомил Продавача в сроковете по чл. 61, ал. 2, вр. с чл. 52 от настоящите Общи условия;

(8) несъответствието се е проявило след изтичане на посочения на опаковката на Стоката срок на годност;  

Рекламация

Чл. 60 (1) Клиентът има право в сроковете, посочени в чл. 61, да предяви пред Продавача рекламация за всяко несъответствие на стоката с договореното /поръчаното/, когато след доставката, са открити несъответствия на Стоката с договора за продажба, независимо от това дали производителят, вносителят или Продавачът е предоставил търговска гаранция на стоката или услугата.

(2) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба от страна на Продавача е безплатно за Клиента. Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта й, и не понася значителни неудобства.

(3) При предявяване на рекламация потребителят посочва предмета на рекламацията, предпочитания от него начин за удовлетворяване на рекламацията, предпочитан начин за контакт;

(4) Предявяването на рекламация не е пречка за предявяване на иск.

(5) При подаване на рекламация потребителят задължително следва да приложи и документите, на които се основава претенцията, а именно:

 • касова бележка или фактура;
 • протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на стоката или услугата с договореното;
 • други документи, установяващи претенцията по основание и размер.
 • (6) Рекламацията се подава до „АТА Компютърс“ ЕООД по един от следните начини по избор на Клиента:
 • чрез обаждане на телефоните за контакт с Продавача;
 • чрез имейл на електронния адрес на Продавача в свободен текст;
 • чрез писмо с обратна разписка на адреса на Продавача в свободен текст;
 • чрез попълване и изпращане до Продавача на Стандартен формуляр за рекламация по образец, както следва:

До „АТА Компютърс“ ЕООД, ЕИК 175265273, със седалище и адрес на управление:

гр. Ботевград, п.к. 2140, ул. Свобода 14,

представлявано от Генади Тутовски,

е-mail: sales@atacomputers.net,

тел. +359 888 898181

 

СТАНДАРТЕН ФОРМУЛЯР ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВО НА РЕКЛАМАЦИЯ

С настоящото уведомявам/e, че открих несъответствие на стоката/ите/ услугата/ите с договореното.

Артикул:………………………………………/вид на продукта/артикулен номер/

Стоката е поръчана на ……………………….. /посочва се датата на поръчката/

Стоката е получена на ………………………. /посочва се датата на доставката/

Стоката е поръчана от………………………/три имена на клиента/

гр./с……………………………………………/адрес на клиента/

Е-mail и телефон за връзка:………………………..

Използвана ли е стоката? – Да/Не………………/заградете вярното/

Монтирана ли е стоката? – Да/Не………………./заградете вярното/

Предмет на рекламацията:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Предпочитан начин на удовлетворение за стоки

/заградете избора/

Предпочитам безплатен ремонт по реда на чл. 113 и чл. 114 от Закона за защита на потребителите.

Желая да заменя продукта с друг. Поръчал съм грешен продукт.

Стоката е увредена при транспорта. Прилагам Протокол за щети.

Желая отстъпка от цената на продукта/услугата.

Желая ваучер, който да използвам за нова поръчка (срок 2 години).

Желая извършване на услугата в съответствие с договора

Желая да ми бъде възстановена заплатената за продукта/услуга сума по следния начин: …………………………………………………………………………………………………………..

посочете начин на възстановяване, а при заявено връщане на сумите по банков път, моля посочете банкова сметка  

Прилагам следните документи:

Касова бележка или фактура;

Протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на стоката или услугата с договореното;

Други документи, установяващи претенцията по основание и размер.

(заградете желаната опция)  

……………….……………………………. …./Дата/

………………………………………………………………../Подпис на клиента/

Подпишете, само ако подавате настоящия формуляр на хартия.     

Срок за предявяване на рекламация

Чл. 61 Рекламацията на потребителска стока/услуга може да се предяви в следните срокове:

(1) до 24 месеца от доставката на стоката, но не по-късно от два месеца от установяване на несъответствието с договореното, освен ако несъответсвието е явно, при което се прилагат сроковете, посочени в ал. 2 от настоящата разпоредба;

(2) до 48 часа от приемане на Стоката, когато несъответствието е външно, видимо и явно и е могло да бъде констатирано при определен преглед по време или непосредствено след доставката;  

(3) до 14 дни от откриване на несъответствието на услугата с договореното;  

Чл. 62 Срокът спира да тече през времето, необходимо за постигане на споразумение между продавача и потребителя за решаване на спора.  

Чл. 63 Ако „АТА Компютърс“ ЕООД е предоставило търговска гаранция на стоката, допълваща законовата гаранция по чл. 58, и срокът на търговската гаранция е по-дълъг от сроковете за предявяване на рекламацията, описани в чл. 61, ал. 1 и ал. 2, рекламацията може да се предяви до изтичането на срока на търговската гаранция.

Вписване на рекламацията. Привеждане в съответствие .

Чл. 64 (1) „АТА Компютърс“ ЕООД при предявена рекламация вписва същата в Регистър на рекламациите, като предоставя на Клиента номер и дата на рекламацията, както и информация кой служител е приел същата.

(2) В срок до 30 дни от предявяване на рекламацаията Продавачът се произнася дали същата е основателна или не.  

Чл. 65 При основателни рекламации Продавачът привежда стоката в съответствие с договора за продажба в рамките на срока по ал. 2. Стоката се привежда в съответсвие с договора безплатно по един от следните начини по преценка на Продавача според естеството на несъответствието:

(1) ремонт на стоката;

(2) замяна на стоката с нова от същия вид;  

Чл. 66 (1) Ако някое от действията, посочени в чл. 65, ал. 1 и ал. 2, се окаже невъзможно или неподходящо поради причини като невъзможност за ремонт поради прекомерни разходи за ремонта, надхвърлящи стойността на стоката или поради съществен неотстраним дефект, невъзможност за замяна поради липсваща наличност на продукта, Продавачът връща заплатената от Клиента стойност за стоката и за нейната доставка.

(2) Връщане на цената на Стоката Продавачът дължи и в следните случаи:

 • три пъти вече ремонтирана стока е ремонтирана и в срока по чл. 61, ал. 1, стоката отново прояви несъответствие;
 • когато не се е произнесъл по рекламацията в срока по чл. 64, ал. 2 от настоящите Общи условия;

Чл. 67 (1) Ако стоката неоснователно не е поправена или заменена от Продавача в срока по чл. 64, ал. 2, Клиентът има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума или да иска намаляване на цената на стоката.

(2) Клиентът не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително.

(3) Клиентът има правото по ал. 1 и когато не е удовлетворен от решаването на рекламацията от страна на Продавача. Последният е задължен да удовлетвори искането на Клиента, когато след като е удовлетворил три рекламации на Клиента чрез извършване на ремонт на една и съща стока, в рамките на срока по чл. 61, ал. 1, е налице следваща поява на несъответствие на стоката с договора за продажба.

(4) Клиентът не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от потребителя.  

Неоснователна рекламация

Чл. 68. Рекламацията е неоснователна и няма да бъде уважена, когато:

(1) е предявена след изтичане на сроковете по чл. 61, ал. 1 и ал. 2;

(2) е налице някое от условията в чл. 59;

(3) за изработката на Продукта са използвани материали на Клиента, които поради своето качество са довели до несъответствие на получения от материалите готов продукт;

(4) е изгубена гаранционна карта, когато такава е издадена;

(5) е правен опит за извършване на ремонт и отстраняване на несъответствие от неоторизирано от Продавача лице или сервизен център;

(6) са налице повреди, причинени от Клиента и или трето лице, за което Продавачът не носи отговорност;

(7)е нарушена физическата цялост на продукта;

(8)в случай на химическо, електрическо и/или друго въздействие, несвързано с нормалната експлоатация на продукта;  

Чл. 69 (1) При неоснователна рекламация Продавачът информира писмено Клиента за решението си и се освобождава от отговорност да уважи рекламацията и да извърши привеждане на стоката в съответсвие с договора.

(2) Поправката / ремонтът на продукти извън гаранционния срок или в рамките на този срок, но при положение, че задължението на Продавача да приведе стоката в съответствие с договора за продажба е отпаднало на каквото и да е основание, подлежи на заплащане от страна на купувача и се извършва в срок, уговорен между страните.  

XIII.ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА  

Чл. 70 (1) Собствеността на стоките ще бъде прехвърлена от Продавача с предаването им на Клиента, след извършване на плащането от негова страна.  

(2) Предаването на стоката ще се удостоверява с подписа на купувача на транспортния документ, предоставен от куриера.  

XIV.ПУБЛИКУВАНЕ НА КОМЕНТАР. ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ  

Чл. 71 Писането на коментари, въпроси и отговори може да се прави от Kлиента, в раздел коментари. Написаните изявления могат да бъдат както положителни, така и отрицателни и трябва да се отнасят за характеристиките и начина на употреба на дадена стока или услуга.  

Чл. 72 Всеки Клиент, в момента на публикуването на коментар/въпрос/отговор в посочените раздели, се задължава да са спазва следните правила:

 • да се позовава само на характеристики и/или начина на употреба на определен продукт или услуга, избягвайки информация, свързана с аспекти, които могат да се променят (напр. цена или промоционални оферти);
 • да използва само български език и да пише на кирилица. Позволени са думите или изразите, които въпреки че не са български, са широко използвани от всички медии в съответната област (пример: mouse, notebook, plug and play);
 • да използва подходящ изказ, несъдържащ обидни изрази или такива, който могат да засегнат права на трето лице;
 • да се увери, че въведената от него информация е реалистична, коректна, неподвеждаща и в съответствие с действащите закони, спазвайки в това число правата на други лица – напр. авторски права, права на интелектуална собственост, лицензионни права или други права на собственост, рекламни права или право на поверителност.
 • да използва тази услуга само за комуникиране или получаване на допълнителни детайли относно определена стока или услуга от сайта, без да прави препратки към други фирми, които насърчават продажбата и купуването на стоки/или услуги;
 • да не предоставя или изисква, по никакъв начин или форма лични данни (данни за връзка, адрес на доставка или местожителство, телефонни номера, имейл адреси, собствени и/или фамилни имена, т.н.) или друга информация, която може да доведе до разкриването на тези лични данни;
 • да не публикува информация и/или детайли относно URL-те (линкове/връзки) от други сайтове, които развиват същата или сходна търговска дейност като „АТА Компютърс“ ЕООД.
 • да не вписва коментари/въпроси/отговори, които съдържат материали с рекламен характер;

Чл. 73 Когато Клиент съобщи, че някой коментар/въпрос или отговор има неадекватно съдържание, това съдържание е внимателно разглеждано от „АТА Компютърс“ ЕООД, за да може последният да определи дали нарушава условията за ползване на Сайта. Публикуваните текстове, снимки или видеоклипове сe премахват от Сайта, само след проверка от страна на „АТА Компютърс“ ЕООД.  

Чл. 74 В случай, че „АТА Компютърс“ ЕООД констатира многократно нарушение на настоящите условия за ползване, то той си запазва правото да ограничи възможността на клиента да публикува коментари/въпроси и отговори, без да е длъжен да се обосновава за това.  

XV.ОТГОВОРНОСТ

Чл. 75 Продавачът не носи отговорност за каквито и да било претърпени от купувача вреди, настъпили в резултат на форсмажорни обстоятелства или такива, които са извън контрола на продавача.  

XVI.ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ  

Чл. 76 Съгласно Общия регламент относно зашитата на данните (Регламент (ЕС) 2016/679 и българското законодателство „АТА Компютърс“ ЕООД е Администратор на личните данни.

Чл. 77 (1) „АТА Компютърс“ ЕООД приема Политика за сигурност на личните данни и Политика за бисквитките, които всеки Клиент, чиито лични данни обработва „АТА Компютърс“ ЕООД или спрямо когото се прилагат бисквитки, следва да приеме, след като се запознае. 

(2) С приемането на настоящите общи условия, Клиентът дава безсрочно и безусловно съгласие, предоставените от него лични данни да бъдат събирани, съхранявани, обработвани и използвани от Комет Електроникс и упълномощени от него трети лица: куриерски фирми, банки и др. за изпълнение договора за продажба от разстояние и др. незабранени от законодателството цели, организирани от „АТА Компютърс“ ЕООД. „АТА Компютърс“ ЕООД декларира изрично пред Клиента, че предоставените от него лични данни не се отстъпват на трети лица за рекламни цели.

(3)  „АТА Компютърс“ ЕООД декларира пред Клиента, че е въвел технически и организационни мерки, като ограничен достъп, „защитни стени”, криптиране и архивиране на данни, които защитават личните данни от загубване, манипулиране и достъп от неоторизирани лица.

(4)  Клиентът по всяко време може да изиска с писмена заявка, предоставените от него лични данни да не бъдат използвани и съхранявани от „АТА Компютърс“ ЕООД като Администратор на лични данни.

(5)  За да осигури сигурност на картовата информация, сайтът www.comet.bg комуникира през платежни оператори, като до служители на „АТА Компютърс“ ЕООД не достига информация от банковите карти.

Чл. 78 Личните данни на Клиента може да бъдат предоставени на прокуратурата, полицията, съдебните институции или други държавни органи, на основание и в рамките на законовите разпоредби и в следствие на изрично отправено искане от тяхна страна за това. 

XVII. ПРИЛОЖИМО ПРАВО – ЮРИСДИКЦИЯ  

Чл. 79 Спорове, възникнали между „АТА Компютърс“ ЕООД и Клиенти и/или Потребители, ще се разрешат по взаимно съгласие или ако това е невъзможно, споровете ще бъдат решавани в съответствие с българското законодателство, освен ако страните не са уговорили друго.  

Чл. 80 Клиентите физически лица могат да използват Европейската платформа за онлайн решаванена спорове (ОРС), достъпна на http://ec.europa.eu/odr , която представлява единен портал за достъп, който позволява на потребителите и търговците в ЕС да уреждат възникналите спорове помежду си.   

XVIII. КОРЕСПОНДЕНЦИЯ МЕЖДУ СТРАНИТЕ  

Чл. 81 Продавачът и Клиентът се съгласяват, че за контакт между страните се приемат:

(1) За Продавача „АТА Компютърс“ ЕООД :  

– чрез телефон: +359 888 898181;

– чрез имейл: sales@atacomputers.net;

– чрез писмо до адрес: гр. Ботевград, п.к. 2140, ул. Свобода 14

– чрез формата за контакт в Сайта;  

(2) За Купувача:

– чрез телефона, посочен от него в Поръчката/Кореспонденията;

– чрез имейл, посочен от него в Поръчката/Кореспонденията;

– чрез писмо до адреса, посочен от него в Поръчката/Кореспонденията;  

Чл. 82 Уведомленията и съобщенията, които страните обменят помежду си чрез електронна поща (имейл) се считат за такива в писмена форма и страните придават на същите действие на писмен документ.   

XIX. ОРГАНИ, РЕГУЛИРАЩИ ДЕЙНОСТТА  

Чл. 83 Органите, регулиращи дейността на „АТА Компютърс“ ЕООД са Комисия за защита на потребителя /КЗП/ и Комисия за защита на личните данни (КЗЛД), със следните координати:

Комисия за защита на потребителите

 • уебсайт: www.kzp.bg;
 • тел.за контакт 0700 111 22
 • ел. адрес: info@kzp.bg
 • адрес: гр. София, пл. Славейков, №4А, ет. 3, 4 и 6

Комисия за защита на личните данни

 • уебсайт: www.cpdp.bg
 • тел. за контакт 02/91-53-518
 • ел. адрес: kzld@cpdp.bg
 • адрес: гр. София, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2